Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

 

Oferuje kształcenie uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna i niepełnosprawność ruchowa
  lub niedowidzenie lub niedosłuch lub autyzm)

 

Liczba uczniów w oddziale:

 • do 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym,
 • do 4 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Edukacja w szkole obejmuje następujące przedmioty:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • zajęcia rozwijające kreatywność,
 • wychowanie fizyczne,
 • przysposobienie do pracy m.in. zajęcia z gospodarstwa domowego, prac ogrodniczych i elementów sadownictwa, szycia i dziewiarstwa, sporządzania i wydawania posiłków, wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, prac poligraficzno-introligatorskich,
 • religię/etykę (wg woli).

 

Na zajęciach uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne, potrzebne do samodzielnego funkcjonowania
w dorosłym życiu.

Ponadto uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania (teatralne, plastyczne, muzyczne), konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach.

Szkoła zapewnia zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 10 godzin na oddział, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, medyczną i opiekuńczą, odpowiednio do potrzeb uczniów.

 

Zapewniamy bezpłatne podręczniki i pomoce edukacyjne, bezpłatny dojazd dziecka i jego opiekuna do szkoły.

Zapewniamy bezpłatne miejsce w Internacie Ośrodka.

 

Dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • podanie do dyrektora Ośrodka
 • podanie do starosty (uczniowie mieszkający poza Zamościem, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania),
 • zaświadczenie OKE z egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenie o zwolnieniu z egzaminu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia (wraz z PESEL),
 • potwierdzenie zameldowania (z biura meldunkowego lub gminy),
 • opinia wychowawcy klasy,
 • 1 fotografia,
 • Orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeśli jest).

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25

Data dodania: 2022-03-27 20:23:22
Data edycji: 2023-02-10 10:09:58
Ilość wyświetleń: 517

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook