Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rys historyczny

Rys historyczny

Korzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu sięgają do 1973 roku. Wtedy to Wydział Oświaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zamościu wydał tymczasowe orzeczenie o powołaniu Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo. Dyrektorem został Eugeniusz Niderla. Szkoła mieściła się w „pointernackim” budynku przy ulicy Sienkiewicza. Był to stary, zniszczony lokal (wybudowany po II wojnie światowej) stojący w podwórzu Szkoły Podstawowej Nr 1. Na parterze mieściły się dwie klasy i łazienka, na pierwszym piętrze – dwie klasy i pokój nauczycielski, a w suterenie pracownia zajęć praktyczno-technicznych. Z powodu złego stanu pomieszczeń, nastąpiła konieczność przeniesienia uczniów do klas mieszczących się w Szkole Podstawowej Nr 1. W czerwcu 1974 roku decyzją Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Powiatowego w Zamościu Szkoła Podstawowa Specjalna otrzymała Nr 7.

 

W 1975 roku Szkoła Podstawowa Specjalna po długich staraniach otrzymała na swoją siedzibę obiekt przy ulicy Królowej Jadwigi, w którym do tej pory mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 5. Był to drewniany, parterowy budynek, wyposażony w piece kaflowe, wybudowany wiosną 1935 roku, usytuowany w pobliżu parku miejskiego i ośrodka sportowego. Szkoła wraz z budynkiem otrzymała dużą działkę, na której położony był ogród, dom mieszkalny oraz dwa boiska: duże do gry w piłkę nożną i małe do gry w siatkówkę. Stary budynek wymagał wielu remontów i ciągłych prac konserwatorskich.

 

Rok 1976 przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora. Została nim pani Teresa Król. W szkole powstały nowe pracownie: gabinet historyczny, fizyczny, matematyczny, biologiczny i geograficzny oraz pracownia zajęć praktyczno-technicznych dla chłopców (obróbka drewna i metalu) i dla dziewcząt (gospodarstwo domowe).

 

W roku 1978 pani dyrektor Teresa Król doprowadziła do otwarcia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Była to pierwsza w województwie szkoła kształcąca dziewczęta w zawodzie dziewiarz maszynowo-ręczny. Pierwszą nauczycielką zawodu była pani Alfreda Bamburska. Patronat nad Zasadniczą Szkołą Zawodową Specjalną oraz jej warsztatami objęła Spółdzielnia Inwalidów „Rozwój”, której prezesem był pan Zygmunt Seroczyński. Uczennice korzystały z internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 przy ul. Lubelskiej.

 

W 1982 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora. Została nim pani Maria Zygiert. Dzięki jej staraniom powstał w 1983 roku przy ulicy Orlej, oczekiwany od dawna, Internat dla uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Kierownikiem internatu, w którym zamieszkało ponad 40 dziewcząt, została pani Krystyna Kalman.

 

W 1986 roku został zmieniony profil kształcenia w szkole zawodowej z dziewiarza maszynowo-ręcznego na krawca odzieży damskiej. Początkowo Szkoła Podstawowa Specjalna przeznaczona była dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, lecz od 1987 roku zaczęli uczęszczać do niej także uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

W 1988 roku Szkołę Podstawową Specjalną, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną i Internat, decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Zamościu z dnia 18 lipca 1988 roku, połączono w całość organizacyjną – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Stanowisko Dyrektora Ośrodka objął pan Mieczysław Urban. Dyrektorem Szkoły pozostała pani Maria Zygiert.

 

We wrześniu 1991 roku Dyrektorem Ośrodka została pani Maria Maśko wybrana przez Radę Pedagogiczną. Warunki lokalowe w budynku szkoły przy ulicy Królowej Jadwigi były bardzo trudne i mimo częstych i kosztownych remontów nie ulegały znaczącej poprawie. Od początku swojej kadencji pani dyrektor Maria Maśko zabiegała o budowę nowej szkoły. Dzięki jej wieloletnim staraniom doszło do wybudowania nowoczesnego i pozbawionego barier architektonicznych budynku Ośrodka przy ulicy Śląskiej.

 

W 1993 roku rozpoczęto kształcenie uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (mózgowe porażenie dziecięce i upośledzenie umysłowe) w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu. Od roku 1997 zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi zostały objęte wychowanki Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Żdanowskiej. W 1997 roku zastępcą Dyrektora Ośrodka została pani Irena Szczęśniak.

 

2 listopada 1999 roku uczniowie rozpoczęli kształcenie w nowym budynku. Trzy lata później, w 2002 r., również internat polepszył swoje warunki lokalowe. Ośrodek otrzymał budynek na potrzeby internatu przy ulicy Partyzantów (po internacie I LO). Po raz pierwszy w historii Ośrodka w internacie zamieszkali również chłopcy i stał się on placówką koedukacyjną.

 

W związku z reformą edukacji w istniejącym SOSW nastąpiły zmiany. Obok Szkoły Podstawowej Specjalnej powstało Gimnazjum Specjalne. Od tego też roku, po wprowadzeniu w Polsce reformy administracyjnej, Ośrodek stał się samorządową placówką oświatową prowadzoną i finansowaną przez Prezydenta Miasta Zamość. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem zaczął sprawować Lubelski Kurator Oświaty.

 

W 2000 roku została utworzona 2-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w zawodzie pracownik gospodarstwa domowego dla absolwentów szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, która funkcjonowała do 2002 roku. Na jej miejsce powstała 2-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii.

 

W roku 2001 zorganizowano klasy dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm i upośledzenie umysłowe).

 

W związku z brakiem zainteresowania uczniów kształceniem w zawodzie krawiec odzieży damskiej lekkiej kierunek ten został zamknięty. Rozpoczęto współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego, które zaczęło prowadzić kształcenie zawodowe. W zależności od zainteresowań uczniów w kolejnych latach tworzone były następujące kierunki: piekarz, cukiernik, kucharz, technolog robot wykończeniowych w budownictwie, kucharz małej gastronomii, monter izolacji budowlanych, malarz tapeciarz.

 

Ze względu na wysokie koszty utrzymania samodzielnego budynku w roku 2004 organ prowadzący wydał decyzję o przeniesieniu internatu do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 przy ulicy Okrzei. Od 2004 roku rozpoczęła funkcjonowanie 3-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. We wrześniu 2006 roku stanowisko dyrektora objęła pani Barbara Grądkowska. Wicedyrektorem pozostałapani Irena Szczęśniak, zaś w 2007 roku drugim wicedyrektorem została pani Beata Bober.

 

W 2008 roku oferta szkoły został wzbogacona o zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców małych dzieci z autyzmem oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym we wrześniu 2011 roku powstało Przedszkole Nr 3 Specjalne. Dostosowując ofertę edukacyjną do oczekiwań i zainteresowań uczniów w 2012 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej został wprowadzony nowy kierunek – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Data dodania: 2022-03-28 19:42:29
Data edycji: 2022-11-25 18:49:25
Ilość wyświetleń: 591

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej