*** ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ MIASTA ZAMOŚĆ ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.soswzamosc.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2022 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-09.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Margol-Sawicka, adres e-mail: strona@soswzamosc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 639 25 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu

 1. Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu znajduję się przy ul. Śląskiej 45A. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Na parterze znajduje się portiernia oraz 2 klatki schodowe prowadzące na piętro.
 3. Po lewej stronie od głównego wejścia, na holu obok sekretariatu oraz gabinetów dyrektorskich, znajduje się winda pionowa oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku znajdują się korytarze o odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W Ośrodku zatrudnieni są nauczyciele ze znajomością języka migowego.
Data dodania: 2023-02-09 19:36:56
Data edycji: 2024-04-26 06:46:10
Ilość wyświetleń: 442

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej