Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacje ogólne

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2023

organizowanych na bazie SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO (SOSW)
w Zamościu

 

 1. Półkolonie na bazie SOSW w Zamościu trwają w okresie:

I turnus – 10-14.07.2023

II turnus – 17-21.07.2023

III turnus – 31.07-04.08.2023

IV turnus - 07-11.08.2023 

 

 1. Organizatorami półkolonii są:

I turnus – Lubelskie Stowarzyszenie Sportowe „Sprawni Razem” w Zamościu

II, III, IV turnus – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”
w Zamościu

 

 1. Uczestnikami półkolonii są uczniowie/wychowankowie SOSW w Zamościu.

 2. Zajęcia na półkoloniach odbywają się od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych w godzinach
  9.00 – 15.00 – w tych godzinach uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców wypoczynku.

 3. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki na zajęcia półkolonijne i z powrotem.

 4. Istnieje możliwość odbioru dziecka przed zakończeniem zajęć lub przyprowadzenia później na zajęcia, jednak fakt ten należy ustalić z wychowawcą lub kierownikiem osobiście, co najmniej jeden dzień wcześniej.

 5. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może odebrać inna osoba upoważniona przez rodzica/opiekuna, legitymująca się dowodem osobistym oraz pisemnym upoważnieniem od rodzica/opiekuna prawnego.
  O takim fakcie każdorazowo rodzic/opiekun powinien powiadomić pisemnie wychowawcę lub kierownika półkolonii.

 6. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i zaburzeniach dziecka oraz zapoznać się z regulaminem półkolonii.

 7. Zapisanie dziecka na półkolonie jest równoznaczne z przyjęciem przez rodzica/opiekuna regulaminu półkolonii.

 8. W ramach półkolonii uczestnicy otrzymują obiad dwudaniowy, owoc i wodę.

 9. Plan zajęć sporządzony jest przez kierownika i wychowawców. Program zostanie podany do wiadomości uczestników pierwszego dnia półkolonii przed rozpoczęciem zajęć.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie programu zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne
  od warunków pogodowych.

 11. Rodzice/opiekunowie prawni:

- nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii

- są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z wyznaczonym harmonogramem

- są zobowiązani zapewnić dziecku odpowiedni strój do prowadzonych danego dnia zajęć, w tym nakrycie głowy

 1. Organizator/kierownik/wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe, zagubione, pozostawione
  lub przyniesione przez uczestników półkolonii.

 2. Uczestnicy mają prawo do:

- spokojnego wypoczynku, relaksu, zabawy

- aktywnego uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach

- korzystania ze wszystkich urządzeń, sprzętów sportowych, artykułów plastycznych – niezbędnych do realizacji programu półkolonii

 1. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:

- przestrzegać obowiązujące na półkoloniach regulaminy, przepisy, kodeksy postepowania

- podporządkowywania się poleceniom wychowawców półkolonii oraz kierownikowi

- przestrzegania ramowego harmonogramu dnia

- przestrzegania porządku i higieny osobistej

- przestrzegania regulaminów: uczestnika półkolonii, pomieszczeń sportowych, pracowni znajdujących się
w obiekcie, placu zabaw, poruszania się po drogach, środków komunikacji

 1. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika, rodzic/opiekun może zostać obciążony kosztami naprawy szkody.

 2. Samowolne oddalanie się uczestnika od wychowawców półkolonii, niereagowanie i niewykonywanie poleceń wychowawców wypoczynku/kierownika, jak również nieprzestrzeganie regulaminów półkolonii będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach, a opłata uiszczona wcześniej nie będzie zwracana.

 3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dziecka na półkolonie
  oraz punktualnego odbioru dziecka
  po zakończonych zajęciach. W sytuacji, gdy uczestnik pozostaje nieodebrany po skończonych zajęciach ( godz.15.00) lub nie ma kontaktu z rodzicami/opiekunem, kierownik półkolonii zawiadamia odpowiednie służby i przekazuje uczestnika stosownym służbom.

 4. W dniu kiedy przewidziane są zajęcia poza terenem wypoczynku, uczestnicy półkolonii jeżeli nie zostaną przyprowadzeni przez rodziców/ opiekunów punktualnie na zajęcia, nie zostaną objęci opieką ze strony organizatora, a tym samym pozostają prawnie pod opieką swoich rodziców/opiekunów prawnych.

 5. Rodzice/opiekunowie prawni udostępniają kierownikowi wypoczynku/ wychowawcomnumer telefonu zapewniający szybka komunikację.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, wymioty, duszności, biegunka lub wysypka)

 7. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników półkolonii zapisanych na dany turnus.

 8. Podpis rodzica/opiekuna prawnego pod powyższym regulaminem oznacza pełną akceptacje warunków półkolonii.

 

Regulamin do pobrania TUTAJ

Data dodania: 2023-07-03 18:49:50
Data edycji: 2023-08-22 11:46:49
Ilość wyświetleń: 190

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook