*** ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ MIASTA ZAMOŚĆ ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Informacje ogólne

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2023

organizowanych na bazie SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO (SOSW)
w Zamościu

 

 1. Półkolonie na bazie SOSW w Zamościu trwają w okresie:

I turnus – 10-14.07.2023

II turnus – 17-21.07.2023

III turnus – 31.07-04.08.2023

IV turnus - 07-11.08.2023 

 

 1. Organizatorami półkolonii są:

I turnus – Lubelskie Stowarzyszenie Sportowe „Sprawni Razem” w Zamościu

II, III, IV turnus – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”
w Zamościu

 

 1. Uczestnikami półkolonii są uczniowie/wychowankowie SOSW w Zamościu.

 2. Zajęcia na półkoloniach odbywają się od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych w godzinach
  9.00 – 15.00 – w tych godzinach uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców wypoczynku.

 3. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki na zajęcia półkolonijne i z powrotem.

 4. Istnieje możliwość odbioru dziecka przed zakończeniem zajęć lub przyprowadzenia później na zajęcia, jednak fakt ten należy ustalić z wychowawcą lub kierownikiem osobiście, co najmniej jeden dzień wcześniej.

 5. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może odebrać inna osoba upoważniona przez rodzica/opiekuna, legitymująca się dowodem osobistym oraz pisemnym upoważnieniem od rodzica/opiekuna prawnego.
  O takim fakcie każdorazowo rodzic/opiekun powinien powiadomić pisemnie wychowawcę lub kierownika półkolonii.

 6. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i zaburzeniach dziecka oraz zapoznać się z regulaminem półkolonii.

 7. Zapisanie dziecka na półkolonie jest równoznaczne z przyjęciem przez rodzica/opiekuna regulaminu półkolonii.

 8. W ramach półkolonii uczestnicy otrzymują obiad dwudaniowy, owoc i wodę.

 9. Plan zajęć sporządzony jest przez kierownika i wychowawców. Program zostanie podany do wiadomości uczestników pierwszego dnia półkolonii przed rozpoczęciem zajęć.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie programu zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne
  od warunków pogodowych.

 11. Rodzice/opiekunowie prawni:

- nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii

- są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z wyznaczonym harmonogramem

- są zobowiązani zapewnić dziecku odpowiedni strój do prowadzonych danego dnia zajęć, w tym nakrycie głowy

 1. Organizator/kierownik/wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe, zagubione, pozostawione
  lub przyniesione przez uczestników półkolonii.

 2. Uczestnicy mają prawo do:

- spokojnego wypoczynku, relaksu, zabawy

- aktywnego uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach

- korzystania ze wszystkich urządzeń, sprzętów sportowych, artykułów plastycznych – niezbędnych do realizacji programu półkolonii

 1. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:

- przestrzegać obowiązujące na półkoloniach regulaminy, przepisy, kodeksy postepowania

- podporządkowywania się poleceniom wychowawców półkolonii oraz kierownikowi

- przestrzegania ramowego harmonogramu dnia

- przestrzegania porządku i higieny osobistej

- przestrzegania regulaminów: uczestnika półkolonii, pomieszczeń sportowych, pracowni znajdujących się
w obiekcie, placu zabaw, poruszania się po drogach, środków komunikacji

 1. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika, rodzic/opiekun może zostać obciążony kosztami naprawy szkody.

 2. Samowolne oddalanie się uczestnika od wychowawców półkolonii, niereagowanie i niewykonywanie poleceń wychowawców wypoczynku/kierownika, jak również nieprzestrzeganie regulaminów półkolonii będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach, a opłata uiszczona wcześniej nie będzie zwracana.

 3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dziecka na półkolonie
  oraz punktualnego odbioru dziecka
  po zakończonych zajęciach. W sytuacji, gdy uczestnik pozostaje nieodebrany po skończonych zajęciach ( godz.15.00) lub nie ma kontaktu z rodzicami/opiekunem, kierownik półkolonii zawiadamia odpowiednie służby i przekazuje uczestnika stosownym służbom.

 4. W dniu kiedy przewidziane są zajęcia poza terenem wypoczynku, uczestnicy półkolonii jeżeli nie zostaną przyprowadzeni przez rodziców/ opiekunów punktualnie na zajęcia, nie zostaną objęci opieką ze strony organizatora, a tym samym pozostają prawnie pod opieką swoich rodziców/opiekunów prawnych.

 5. Rodzice/opiekunowie prawni udostępniają kierownikowi wypoczynku/ wychowawcomnumer telefonu zapewniający szybka komunikację.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, wymioty, duszności, biegunka lub wysypka)

 7. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników półkolonii zapisanych na dany turnus.

 8. Podpis rodzica/opiekuna prawnego pod powyższym regulaminem oznacza pełną akceptacje warunków półkolonii.

 

Regulamin do pobrania TUTAJ

Data dodania: 2023-07-03 18:49:50
Data edycji: 2023-08-22 11:46:49
Ilość wyświetleń: 425

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej