Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość *** 50 LAT SZKOLNICTWA SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Kalendarium

14 lutego 2019 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Poradnia Lekarza Rodzinnego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 41 a w Zamościu, zajmującym się m.in. opiekę nad rodziną i matką z dzieckiem, odbyło się 2 godzinne spotkanie na temat działalności WOKRO.

 

W spotkaniu uczestniczyło 4 lekarzy rodzinnych i 6 pielęgniarek, a z ramienia SOSW w Zamościu Dyrektor Ośrodka - B. Grądkowska i wicedyrektor Ośrodka B. Bober. Celem spotkania było zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach w zakresie problemów rozwojowych dziecka, a także przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji Programu „Za Życiem” w odniesieniu do WOKRO. Jednocześnie nawiązana została współpraca pomiędzy WOKRO a w/w Poradnią.

Od 25 czerwca do 31 sierpnia (podczas wakacji) Ośrodek prowadzi zajęcia dla dzieci. Są to zajęcia rehabilitacyjne, integracja sensoryczna, zajęcia z neurologopedą, pedagogiem, psychologiem. Uczęszcza na nie 24 dzieci. Za nieobecnych terapeutów organizowane są zastępstwa.

13 marca 2018 r. SOSW otrzymał II transzę dotacji z MEN na realizację zadania w roku 2018, co oznacza, że sprawozdanie z rozliczeniem I transzy za rok 2017 zostało przyjęte przez MEN.W marcu 2018 na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach WOKRO uczęszcza 22 dzieci.

13-27 lutego 2018 r. dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących realizacji rządowego programu „Za życiem” - ulotek przygotowanych przez MCPR w Zamościu – Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu z informacją o zadaniach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w SOSW Zamość przy ul. Śląskiej 45A.

31 stycznia 2018 r. zostały zawarte Porozumienia o współpracy przy realizacji zadania pod nazwą: Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, dofinansowanego ze środków Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zamościu a Ośrodkiem Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Zamościu i Zespołem Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu. Strony zawiązały Partnerstwo na czas realizacji Zadania. Porozumienia umożliwiają, w razie potrzeby, realizację zajęć poza Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zamościu.

24 stycznia 2018 r. zostało opracowane Sprawozdanie częściowe (merytoryczne i finansowe) za 2017 r. z wykonania zadania administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego powołanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu. Sprawozdanie zostało przekazane do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość celem przekazania do Zleceniodawcy (MEN). Podstawą do rozliczenia dotacji jest przyjęcie sprawozdania.
II transza dotacji  będzie przekazana do Ośrodka po zaakceptowaniu sprawozdania.

17 stycznia 2018 r. dyrektor Ośrodka przekazała treść informacji o WOKRO do ulotki wydawanej prze Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu.

16 stycznia 2018 r. podczas zebrania organizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu m.in. z pedagogami szkolnymi Miasta Zamość, dyrektor Ośrodka przekazała pisemne i ustne informacje o działalności WOKRO z prośbą o upowszechnienie informacji wśród rodziców, a zwłaszcza wśród rodziców dzieci mogących potrzebować wsparcia w ramach WOKRO.

28 grudnia 2017 r. podczas zebrania terapeutów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach WOKRO podsumowano realizację zadań, wskazano wnioski. 

15 grudnia 2017 r. - Pani Magdalena Dołgan – zastępca Prezydenta Miasta Zamość przekazała  informację, że zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w ramach WOKRO mogą odbywać się na innym terenie niż adres WOKRO. Wskazane jest zawarcie np. porozumienia o współpracy z SOSW określającego zasady tej współpracy, w szczególności odnośnie bezpłatnego użyczania pomieszczeń. Zajęcia mogą odbywać się także w sobotę. Ustalony jest harmonogram i przesłany do prowadzących. Pozostajemy w indywidualnym kontakcie z prowadzącymi i rodzicami. 

11 grudnia 2017 r. - SOSW otrzymał informację od p. Jerzego Michalskiego zastępcy dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość, że z dniem 7 grudnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej przez Prezydenta Miasta Zamość z w sprawie realizacji zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Miasta Zamość. Placówka bezpośrednio realizującą zadania jest Specjalny Ośrodek szkolno-wychowawczy w Zamościu. Określono też dotację celową na realizację zadania na lata 2017-2021, która będzie przekazywana w pięciu transzach.

9 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w SOSW przy ul. Śląskiej 45 a   w Sali 51 odbyło się zebranie rodziców z dziećmi i osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu skoordynowania działań związanych z udzielaniem wsparcia dziecku i rodzinie w ramach WOKRO. Przybyło ok. 50 osób. Podczas zebrania Wojciech Buczkowski - dyrektor Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu wraz p. Ewą Kołodziejczuk – Pawelec – kierownikiem Sekcji ds. Pieczy zastępczej, DPS i Ośrodków Wsparcia poinformowali rodziców m.in. o uprawnieniach wynikających z rządowego programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zamość. W ramach powołanych zespołów dokonano analizy sytuacji każdego dziecka,  rozplanowano zadania, przydzielono formy wsparcia i wymiar ich godzin poszczególnym dzieciom. Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach WOKRO rozpocznie się po otrzymaniu podpisanego porozumienie z MEN umożliwiającego skorzystanie z datacji. Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbędzie się na warunkach i formach określonych w przepisach oświatowych.  Zebranie prowadziła p. Beata Bober i p. Barbara Grądkowska.

8 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w SOSW odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie realizacji na terenie Miasta Zamość rządowego Programu „Za życiem”. W spotkaniu uczestniczyła p. Magdalena Dołgan – zastępca Prezydenta Miasta Zamość, p. Halina Rycak – dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (MCPR), p. Małgorzata Żołyńska zastępca dyrektora MCPR wraz z p. Anną Miechowiecką i Aliną Masłosz – pracownikami socjalnymi MCPR  oraz Wojciech Buczkowski - dyrektor Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu wraz p. Ewą Kołodziejczuk – Pawelec – kierownikiem Sekcji ds. Pieczy zastępczej, DPS i Ośrodków Wsparcia, a także Barbara Grądkowska - dyrektor SOSW.

7 grudnia 2017 r. o godz. 16.00 w SOSW odbyło się zebranie nauczycieli i specjalistów z jednostek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na terenie Miasta Zamość w sprawie realizacji zadań WOKRO. W zebraniu uczestniczyła też p. Maria Sakowicz – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu. Zebranie prowadziła p. Barbra Grądkowska i p. Beata Bober

W dniach 25 listopada - 4 grudnia 2017 r. do WOKRO zgłosiło się 16 rodziców zainteresowanych udzieleniem wsparcia ich dzieciom w postaci zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Codziennie w godz. 14.00-15.00 w ramach WOKRO udzielane są informacje idywidualnie dla każdego zgłaszającego się rodzica na temat możliwości pomocy dziecku i rodzinie. Informacji udziela p. Barbara Gradkowska, p. Beata Bober lub wyznaczona osoba.

24 listopada 2017 r. - o działalności i zadaniach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu (SOSW) p. Barbara Grądkowska poinformowała osobiście i pisemnie dziewięć jednostek oświatowych, w których obecnie organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z Miasta Zamość, z prośbą o przekazanie informacji rodzicom dzieci z miasta Zamość.

21 listopada 2017 r. zebranie nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOSW dotyczące omówienia zasad działalności WOKRO. Zebranie prowadziła p. Beata Bober wicedyrektor SOSW i p. Barbara Grądkowska – dyrektor SOSW

27 października 2017 r. przekazanie e-mailem do p. Jerzego Michalskiego – zastępcy dyrektora Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Zamość przez dyrektora SOSW p. Barbarę Grądkowską opracowania dotyczącego założeń i wstępnych kosztów działalności WOKRO (na bazie otrzymanych danych z WO UM Zamość i z uwzględnieniem założeń rządowego programu „Za życiem”). 

26 października 2017 r. przygotowanie zakładki poświęconej WOKRO na stronie internetowej SOSW

25 października 2017 r. przekazanie informacji przez p. Barbarę Grądkowską o powołaniu i działalności WOKRO w Zamościu podczas wywiadu „Autyzm – jak pomóc” w Katolickim Radio Zamość

10 października 2017 r. - p. Agnieszka Kowal dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość i p. Jerzy Michalski – zastępca dyrektora WO UM w Zamościu spotkali się z p. Barbarą Gradkowską – dyrektorem SOSW  w celu omówienia działalności WOKRO.

3 października 2017 rp. Andrzej Wnuk - Prezydent Miasta Zamość Zarządzeniem Nr 276/2017 wskazał na terenie Miasta Zamość Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) w Zamościu przy ul. Śląskiej 45 a,  jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy.  

Data dodania: 2022-03-28 19:46:53
Ilość wyświetleń: 880

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej